0%

C语言使用指针的方法从小到大排序三个整数

这个是潭浩强的C程序设计上的习题.

#include 

void swap(int *pa,int *pb)
{
  //两个数调换位置
  int temp=0;
  temp=*pa;
  *pa=*pb;
  *pb=temp;

}
void f(int * pa,int * pb,int * pc)
{
  if(*pa>*pb)
    swap(pa,pb);
  if(*pb>*pc)
    swap(pb,pc);
  if(*pa>*pb)
    swap(pa,pb);

}
int main(int argc,char * argv[]) {
  int a,b,c;
  int * pa=&a;
  int * pb=&b;
  int * pc=&c;
  
  printf("请输入三个整数:");
  scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);
  printf("您输入的整数为:%d %d %d\n",a,b,c);
  f(pa,pb,pc);
  printf("从小到大排序为:%d %d %d\n",a,b,c);

  return 0;
}