C语言使用指针的方法从小到大排序三个整数

这个是潭浩强的C程序设计上的习题.#include 

void swap(int *pa,int *pb)
{
	//两个数调换位置
	int temp=0;
	temp=*pa;
	*pa=*pb;
	*pb=temp;

}
void f(int * pa,int * pb,int * pc)
{
	if(*pa>*pb)
		swap(pa,pb);
	if(*pb>*pc)
		swap(pb,pc);
	if(*pa>*pb)
		swap(pa,pb);

}
int main(int argc,char * argv[]) {
	int a,b,c;
	int * pa=&a;
	int * pb=&b;
	int * pc=&c;
	
	printf("请输入三个整数:");
	scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);
	printf("您输入的整数为:%d %d %d\n",a,b,c);
	f(pa,pb,pc);
	printf("从小到大排序为:%d %d %d\n",a,b,c);

	return 0;
}

© 2012, 冰冻鱼. 请尊重作者劳动成果,复制转载保留本站链接! 应用开发笔记